Súťaž je otvorená pre profesionálnych grafických dizajnérov, študentov umeleckých vysokých škôl a grafických producentov všeobecne z celého sveta vo veku od 18 rokov.


Každý účastník môže zaslať maximálne jeden plagát, ktorý považuje za najlepší spomedzi svojich umeleckých prác vytvorených v období jún 2017 – apríl 2021.

Pre účasť je nutné zaslať

1. jeden výtlačok plagátu v ľubovoľnom formáte od B2 (500×700 mm) do B0 (1000×1400 mm) označený registračným štítkom

2. registračný formulár

3. plagát v digitálnej podobe

4. jednu publikáciu o plagáte z krajiny, ktorú súťažiaci reprezentuje

Súťaž je bez vstupného poplatku.

Termín uzávierky je 31. máj 2021.

Posledné akceptované zásielky musia mať tento dátum podania na pečiatke z pošty.

Zasielanie plagátov poštou
Plagát je potrebné označiť na zadnej strane v pravom dolnom rohu registračným štítkom vyplneným paličkovým písmom v angličtine, alebo slovenčine.

Označený, neposkladaný a zabezpečený plagát proti poškodeniu počas prepravy, spolu s publikáciou je potrebné zaslať na adresu:

Kandelaber
Pod Kalváriou 9
085 01
Bardejov
Slovensko

Usporiadateľ nehradí výdavky v súvislosti s vyclievaním zásielok, nepreberá zodpovednosť za oneskorené doručenie a poškodenie počas prepravy. Zásielky musia byť označené ako »printed matter of a non-commercial value« (tlačený materiál bez obchodnej hodnoty).

Zasielanie digitálnych súborov
JPG — 21×30 cm — 300 dpi — RGB.
Súčasťou registračného formulára je súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované informácie je možné vyplniť v angličtine, alebo slovenčine. Digitálne súbory je potrebné poslať pribalené v tube s plagátom.

Špecifikácia publikácie
Pre vytvorenie knižnice svetového plagátu budú akceptované akékoľvek tlačené materiály o plagáte z krajiny, ktorú súťažiaci reprezentuje: autorské monografie, knihy, katalógy, časopisy, brožúry, atď.

Výberové konanie
Všetky doručené plagáty prejdú hodnotiacim a výberovým procesom, ktorý má na starosti porota zložená z desiatich členov. Rozhodnutie poroty je konečné.
Všetci ocenení autori budú informovaní listom.

Poradie udeľovania cien
Gran Prix — diplom
Prvé miesto — diplom
Druhé miesto — diplom
Tretie miesto — diplom
15 × Čestné uznanie — diplom

Organizátor si uplatňuje právo zamietnuť účasť na medzinárod- nej výstave plagátom, ktoré porota označí ako urážajúce dobré mravy alebo kultúru akéhokoľvek národa, alebo tie, ktoré nevyhovujú požiadavkám tohto prehlásenia.

Organizátor má právo vystavovať a publikovať vybrané diela na nekomerčné účely.

Autor svojim podpisom v registračnom formulári vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže.

Všetky vybrané súťažné aj ocenené plagáty budú publikované v spoločnom katalógu.

Prijaté práce sa účastníkom nevracajú, ostávajú v archíve Poster Quadrennial Bardejov.

Tento súťažný poriadok platí pre ročník 2021.


K stiahnutiu:
Poster PQB21
Guideline and Entry Form PQB21